Людям ничего не дается от рождения. Мы должны всему учиться сами
Филип Пулман

Алгебра логіки

 Основні закони алгебри логіки та їх використання для подання одних функцій логіки через інші

    

Вперше логічні функції були використані в алгебрі логіки, початок якій покладено працями англійського математика Дж. Буля, її також називають булевою алгеброю або алгеброю висловлень.

Під висловленням розуміється будь-яке твердження, яке може бути істинним або хибним.

Істинному висловленню приписується 1, хибному – 0. Висловлення можуть бути простими і складними. Складні висловлення складаються з простих.

Для об’єднання простих висловлень в складні використовуються логічні зв’язки, що відповідають логічним функціям, аргументами яких є прості висловлення.

Логічний зв’язок “І” (кон’юнкція). Кон’юнкцією називають складне висловлення, що містить 2 або більше простих висловлень і яке є істинним тоді і лише тоді, коли істинними є прості висловлення, і хибним, якщо хоч одне з простих висловлень хибне.

Кон’юнкція являє собою логічний зв’язок “І” (див. табл. 1.5).

З’єднання двох висловлень читається як “ і ”. Позначається  або .

Таблиця 1.5

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

Логічний зв’язок “АБО” (диз’юнкція). Диз’юнкцією називають складне висловлення, що містить декілька простих висловлень і яке є істинним тоді, коли істинним буде хоч одне з простих висловлень, які входять в це складне висловлення, і хибним, якщо всі прості висловлення хибні.     

Диз’юнкція являє собою логічний зв’язок “АБО” (табл. 1.6) і позначається . Читається “ або ”.

Таблиця 1.6

 = ” або 

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

Логічний зв’язок “НЕ” (заперечення). Логічний зв’язок “НЕ” означає заперечення висловлення і читається “НЕ ”, позначається  абоШ (табл. 1.7)

Таблиця 1.7

0

1

1

0

Запереченням висловлення  називають складне висловлення “НЕ ”, яке є істинним, коли  хибне, і хибним, коли  істинне.

Для зручності подальших викладок використаємо позначення: “” – кон’юнкція, “” – диз’юнкція і “” – заперечення.

Булевою алгеброю називається множина , що складається не менше ніж з двох елементів, на якій визначені три операції – диз’юнкції (), кон’юнкції (), заперечення (). Для будь-яких елементів  виділяємо набір незалежних властивостей, які вважають аксіомами булевої алгебри, а саме:

–     закон комутативності:

          ;      (1.1)

–     закон асоціативності:

          ;      (1.2)

–     закон дистрибутивності:

          ;      (1.3)

     для спрощення формул крім аксіом використовують такі співвідношення або закони алгебри логіки:

–     логічне додавання до нуля:

          ;     (1.4)

–     логічне додавання до одиниці:

          ;     (1.5)

–     логічне множення на 0:

          ;     (1.6)

–     логічне множення на 1:

          ;     (1.7)

–     закон протиріччя:

          ;     (1.8)

–     закон виключеного третього:

          .     (1.9)

Всі інші закони є наслідком зазначених вище:

–     закон ідемпотентності:

          ;     (1.10)

–     закон подвійного заперечення:

          ;     (1.11)

–     закон поглинання (х поглинає у):

          ;     (1.12)

–     закон де Моргана:

               (1.13)

               (1.14)

–     наслідки законів де Моргана:

          ;     (1.15)

          .     (1.16)

За допомогою розглянутих співвідношень можна виконувати різні тотожні перетворення булевих виразів.

При цьому порядок виконання дій такий:

При відсутності дужок виконуються операції заперечення, потім кон’юнкції, останніми – диз’юнкції.

Подання одних функцій алгебри логіки через інші

1. Операція заборони:

          .     (1.17)

Для доведення цього і наступних співвідношень будемо підставляти в ліву і праву частини виразу окремі значення аргументів і перевіряти правильність рівності.

Таблиця 1.8    

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

Таблиця 1.9

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

2. Сума за модулем 2:

          .     (1.18)

3. Операція Пірса:

                (операція АБО-НЕ).      (1.19)

     

4. Логічна рівнозначність:

          .     (1.20)

Справедливість першої рівності може бути встановлена безпосередньо по таблицях істинності функції логічної рівнозначності і суми по модулю 2; наступних рівностей - шляхом інвертування лівої і правої частин виразу і перетворення за формулами де Моргана.

5. Імплікація:

          .     (1.21)

6. Функція Шеффера:

           (операція І-НЕ).     (1.22)